English

« PREVIOUS YEAR THEMES

Matul is-sena akkademika 2022-2023, qed nippreżentaw dawn ir-riflessjonijiet u riżorsi relatati mat-tema tas-sena ‘Strumenti ta’ Paċi’. Għalhekk ser issib:

  • Riżorsi relatati maċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa
  • Spazji ta’ Talb
  • Assemblies partikolarment għall-edukaturi
  • Sessjonijiet speċjalment għar-religious counsellors

Żur dil-paġna ħalli żżomm ruħek aġġornat. Ħu gost esplora!

It-Tema tas-Sena 2023-2024 hija

NGĦIXU L-IMĦABBA

Aktar informazzjoni u riżorsi ser ikunu mħabbra f’dawn il-ġimgħat li ġejjin.

Ippjanar

L-ippjanar flimkien mat-tmexxija tal-iskola u mat-tim tal-pastorali huwa essenzjali. Iktar ma nippjanaw minn kmieni, iktar nuru li l-iżvilupp pastorali u spiritwali huma vitali fil-ħajja tal-iskola. X’hemm bżonn li nippjanaw?

Riżorsi li jgħinuk tippjana

Skema li tinkludi ġimgħa wara oħra b’ideat u temi:

Kalendarju Liturġiku 2023-2024

Il-Kontribut tiegħek huwa apprezzat ħafna

Jekk għandek xi riżorsi relatati mat-tema u tixtieq taqsamhom, jekk jogħġbok ikklikja l-buttuna hawn taħt.

L-ambjent ta’ gwerra internazzjonali bejn ir-Russja u l-Punent fl-Ukrajna, u x-xewqa profonda li hemm fil-bniedem li jkun fil-paċi, qanqlet diversi edukaturi u lilna biex għal din is-sena skolastika, nagħżlu  t-tema ta’ Strumenti ta’ Paċi. Il-Paċi hija l-ordni li aħna nagħżlu li noħolqu qalb il-kaos tal-ħajja, ir-rikonċiljazzjoni mal-Imħabba perfetta tas-sitwazzjoni frammentata tagħna l-bnedmin.

Il-Paċi hija don ta’ Alla u dan urih b’mod speċjali permezz ta’ Ġesù Kristu li sar bniedem għall-bnedmin kollha, ta ħajtu b’mod sħiħ fl-imħabba u din l-għotja ma’ tmut qatt. “Jien nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja” qalilna Ġesù. Għalhekk irridu nitħabtu biex nirċievu l-paċi li hija frott tar-relazzjoni bejn Alla Mħabba u l-bnedmin kollha fuq l-aspetti kollha tal-ħajja inkluż dak intellettwali, spiritwali, emozzjonali u fiżiku.

Il-Paċi hija mibnija fuq dawn l-erba’ pilastri: il-verità, il-ġustizzja, il-libertà u l-imħabba. Matul din is-sena nixtiequ li naqsmu aktar riflessjonijiet u spazji ta’ talb għall-edukaturi, studenti u possibilment għall-familji biex diversi persuni jkollhom aktar opportunità biex jikbru fl-għarfien ta’ dawn l-aspetti, iħosu l-bżonn li jagħżluhom u effettivament jagħżlu l-paċi tal-qalb, il-paċi ma’ Alla, mal-bnedmin u l-ħolqien kollu.

Il-Papa Franġisku f’Malta għaraf kemm il-poplu f’Malta għandu sfidi u missjoni kbira biex nibnu l-paċi flimkien u ma’ pajjiżi oħra. Ħeġġiġna biex inkunu Laboratorju ta’ Paċi u għalhekk flimkien, nixtiequ li nkomplu nemmnu fil-paċi u r-rikonċiljazzjoni u nfittxu li ngħixuha.

1. Mulej, nitolbuk taħfrilna ta’ dawk id-drabi li konna xi ftit egoisti u ma ġibniex ruħna tajjeb.

R/. Mulej ikollok ħniena

2. Mulej, aħfer lil dawk in-nies li jgħidu affarijiet li jweġġgħu lill-oħrajn.

R/. Mulej ikollok ħniena

3. Mulej, nitolbuk maħfra ta’ meta ma konniex strumenti ta’ paċi ma’ dawk kollha ta’ madwarna permezz tal-azzjonijiet tagħna.

R/. Mulej ikollok ħniena

Agħżel xi wħud minn dawn

1. Mulej Ġesù, eħlisna milli naħsbu biss fina nfusna. Għinna nieħdu ħsieb u nimxu tajjeb ma’ kulħadd, irrispettivament mir-razza, ir-reliġjon, jew il-pajjiż tal-oriġini tagħhom.

R/. Mulej ikollok ħniena

2. Kristu Ġesù, eħlisna mis-silenzju li jagħti l-kunsens għall-abbuż, il-vjolenza u l-oppressjoni. Agħtina x-xewqa u s-saħħa biex ma nibżgħuxn nirriskjaw li nitkellmu għall-ġid komuni u għall-ġustizzja.

R/. Mulej ikollok ħniena

3. Mulej Ġesù, eħlisna mill-apatija, u mill-ebusija tal-qalb. Agħtina qlub simpatiċi biex nilħqu lil dawk ta’ madwarna li jinsabu f’niket kbir – speċjalment adolexxenti u żgħażagħ li qed ibatu minn biża’ u konfużjoni u telf.

R/. Mulej ikollok ħniena

4. Kristu Ġesù, eħlisna mill-biża’ li ngħidu dejjem  il-verità. Għinna biex inkunu vuċi għal dawk bla vuċi, għall-foqra, u għal dawk li m’għandhom lil ħadd jitkellem għalihom.

R/. Mulej ikollok ħniena

5. Mulej Ġesù, eħlisna mill-iżolament soċjali u mid-diżinteress. Agħtina l-grazzja li ningħaqdu mal-infurzar tal-liġi fit-tajjeb biss biex inkunu sorsi ta’ bidla, ta’ fejqan u ta’ mħabba

R/. Mulej ikollok ħniena

6. Kristu Ġesù, jeħlisna lkoll mid-dnubiet tar-regħba u l-privileġġ. Oħloq fina passjoni biex ngħixu sempliċiment, u sens ta’ għaqda u ugwaljanza mal-popli kollha.

R/. Mulej ikollok ħniena

Agħżel xi wħud minn dawn

1. Mulej Ġesù, eħlisna milli naħsbu biss fina nfusna. Għinna nieħdu ħsieb u nimxu tajjeb ma’ kulħadd, irrispettivament mir-razza, ir-reliġjon, jew il-pajjiż tal-oriġini tagħhom.

R/. Mulej ikollok ħniena

2. Kristu Ġesù, eħlisna mis-silenzju li jagħti l-kunsens għall-abbuż, il-vjolenza u l-oppressjoni. Agħtina x-xewqa u s-saħħa biex ma nibżgħuxn nirriskjaw li nitkellmu għall-ġid komuni u għall-ġustizzja.

R/. Mulej ikollok ħniena

3. Mulej Ġesù, eħlisna mill-apatija, u mill-ebusija tal-qalb. Agħtina qlub simpatiċi biex nilħqu lil dawk ta’ madwarna li jinsabu f’niket kbir – speċjalment adolexxenti u żgħażagħ li qed ibatu minn biża’ u konfużjoni u telf.

R/. Mulej ikollok ħniena

4. Kristu Ġesù, eħlisna mill-biża’ li ngħidu dejjem  il-verità. Għinna biex inkunu vuċi għal dawk bla vuċi, għall-foqra, u għal dawk li m’għandhom lil ħadd jitkellem għalihom.

R/. Mulej ikollok ħniena

5. Mulej Ġesù, eħlisna mill-iżolament soċjali u mid-diżinteress. Agħtina l-grazzja li ningħaqdu mal-infurzar tal-liġi fit-tajjeb biss biex inkunu sorsi ta’ bidla, ta’ fejqan u ta’ mħabba

R/. Mulej ikollok ħniena

6. Kristu Ġesù, jeħlisna lkoll mid-dnubiet tar-regħba u l-privileġġ. Oħloq fina passjoni biex ngħixu sempliċiment, u sens ta’ għaqda u ugwaljanza mal-popli kollha.

R/. Mulej ikollok ħniena

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija
9:1-6

Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir;
in-nies li joqogħdu f’art id-dlam dawl idda fuqhom.
Int kattart il-ġens, kabbart l-hena;
huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad,
bħalma jifirħu fi qsim il-priża.
Għax il-madmad li kien itaqqlu, u l-ħatar ta’ fuq spallejh,
Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtigħa,
kull mantell mgħargħar fid-demm jispiċċa għall-ħruq, biex jieklu n-nar.
Għax tweldilna tifel, ngħatalna iben;
is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh:
“Kunsillier ta’ l-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem.”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Inroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali
Salm 122 1-2, 4-5, 6-7, 8-9

R/. Agħtina l-paċi, O Mulej

Fraħt għax qaluli,
“Sejrin f’dar il-Mulej.”
Diġa’ qegħdin riġlejna
fil-bibien tiegħek, O Ġerusalemm.

R/. Agħtina l-paċi, O Mulej

Lejha, it-tribujiet jitilgħu,
it-tribujiet tal-Mulej,
Skont il-liġi għall-Iżrael,
Inroddu ħajr isem il-Mulej.
Fiha jiġu stabbiliti t-tronijiet tal-ġudizzju,
it-tronijiet tad-dar ta ‘David.

R/. Agħtina l-paċi, O Mulej

Itolbu għall-paċi għal Ġerusalemm!
Jalla dawk li jħobbuk ikollhom is-sliem!
Jalla l-paċi tkun ġewwa l-ħitan tiegħek,
prosperità fil-ħajja tiegħek.

R/. Agħtina l-paċi, O Mulej

Minħabba l-qraba u l-ħbieb tiegħi
Ħallini ngħidlek, “Jalla l-paċi tkun fik!”
Minħabba  f’dar tal-Mulej, Alla tagħna,
Se nitlob għall-ġid tagħkom.

R/. Agħtina l-paċi, O Mulej

Evanġelju

+ Qari mill-Evanġelju ta’ San Ġwann
Ġw. 20:19-23
R/. Glorja lilek Mulej

Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mill-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.” Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

1. Agħti l-għerf tiegħek lill-Papa Franġisku u lill-Arċisqof tagħna li jmexxu u jaqdu l-knisja. Għinhom jgħarfu l-gwidau d-direzzjoni tiegħek. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

2. Għinna naqdu lil xulxin, noffru mħabba, nagħtu kas u nagħtu appoġġ lil xulxin. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

3. Għin lill-mexxejja, lill-ġenituri u lil dawk li jieħdu ħsiebna, lill-għalliema u lill-edukaturi, lit-tobba, lis-social workers u lill-counsellors biex iwasslu l-paċi fis-sitwazzjonijiet kollha. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

4. Għinna biex inkunu ġenerużi billi nagħtu ftit mill-ħin, minn dak li għandna għal qalbna u mill-flus tagħna. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

5. Għall-erwieħ tal-qraba tagħna mejtin. Mulej agħtihom il-mistrieħ etern fis-sliem. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

Agħżel minn dawn:

1. Biex tintemm il-vjolenza mwettqa bi kliem iebes, armi fatali, jew indifferenza. Jalla djarna, in-nazzjon tagħna, u l-pajjiżi madwar id-dinja jsiru rifuġji ta’ paċi. Nitolbu

R/. Ismagħna Nitolbuk Mulej

2. Għall-grazzja li naraw lil kull bniedem bħala wild ta’ Alla, irrispettivament mir-razza, il-lingwa, jew il-kultura. Nitolbu

R/. Ismagħna Nitolbuk Mulej

3. Agħtina l-għerf  tiegħek Mulej ħalli naċċettaw is-sitwazzjonijiet u l-esperjenzi ta’ dawk differenti minna u nirrispondu għalihom b’rispett. Nitolbu

R/. Ismagħna Nitolbuk Mulej

4. Biex tintemm il-vjolenza mwettqa bi kliem iebes, armi fatali, jew indifferenza. Jalla djarna, l-iskola tagħna, in-nazzjon tagħna, u l-pajjiżi madwar id-dinja jsiru rifuġji ta’ paċi. Nitolbu

R/. Ismagħna Nitolbuk Mulej

5. Għall-protezzjoni tal-pulizija kollha u għal dawk li jirriskjaw ħajjithom kuljum biex niżguraw is-sigurtà tagħna biex ikunu ġusti u jippromwovi l-paċi. Nitolbu

R/. Ismagħna Nitolbuk Mulej

6. Għall-iskola tagħna, biex nikkultivaw merħba, nestendu l-ospitalità, u nħeġġu l-parteċipazzjoni ta’ nies ta’ kulturi  u twemmin differenti. Nitolbu

R/. Ismagħna Nitolbuk Mulej

7. Għas-solidarjetà fil-familja umana globali tagħna. Għinna Mulej  naħdmu flimkien biex nipproteġu lil dawk li huma l-iktar vulnerabbli u l-iktar fil-bżonn. Nitolbu

R/. Ismagħna Nitolbuk Mulej

8. Għall-erwieħ tal-qraba tagħna mejtin. Mulej agħtihom mistrieħ etern fil-paċi. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

9. (Fis-silenzju nressqu t-talba tagħna personali lill-Mulej)

Agħżel minn dawn:

1. Biex tintemm il-vjolenza mwettqa bi kliem iebes, armi fatali, jew indifferenza. Jalla djarna, in-nazzjon tagħna, u l-pajjiżi madwar id-dinja jsiru rifuġji ta’ paċi. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

2. Għall-grazzja li naraw lil kull bniedem bħala wild ta’ Alla, irrispettivament mir-razza, il-lingwa, jew il-kultura. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

3. Agħtina l-għerf  tiegħek Mulej ħalli naċċettaw is-sitwazzjonijiet u l-esperjenzi ta’ dawk differenti minna u nirrispondu għalihom b’rispett. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

4. Biex tintemm il-vjolenza mwettqa bi kliem iebes, armi fatali, jew indifferenza. Jalla djarna, l-iskola tagħna, in-nazzjon tagħna, u l-pajjiżi madwar id-dinja jsiru rifuġji ta’ paċi. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

5. Għall-protezzjoni tal-pulizija kollha u għal dawk li jirriskjaw ħajjithom kuljum biex niżguraw is-sigurtà tagħna biex ikunu ġusti u jippromwovi l-paċi. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

6. Għall-iskola tagħna, biex nikkultivaw merħba, nestendu l-ospitalità, u nħeġġu l-parteċipazzjoni ta’ nies ta’ kulturi  u twemmin differenti. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

7. Għas-solidarjetà fil-familja umana globali tagħna. Għinna Mulej  naħdmu flimkien biex nipproteġu lil dawk li huma l-iktar vulnerabbli u l-iktar fil-bżonn. Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

8. Għall-erwieħ tal-qraba tagħna mejtin. Mulej agħtihom mistrieħ etern fil-paċi.

Nitolbu

Ismagħna Nitolbuk Mulej

9. (Fis-silenzju nressqu t-talba tagħna personali lill-Mulej)

Dawn l-ispazji ta’ talb huma relatati tat-tema tas-sena

Beatitudes: Peace

In this prayer space one thinks about situations of conflict and then prays on bringing peace and reconciliation.

Let There Be Peace

On the second Sunday of Advent, this prayer space helps one to reflect on peace and to pray for those people with whom one is not in harmony at this moment.

Peace Garden

This prayer space encourages one to reflect on peace, whether when one is at peace, where is peace needed or how is peace felt.

Salt Peace

During this prayer space, one is asked to reflect on peace in one’s life by carrying out an experiment.


Riflessjonijiet

Riflessjonijiet ta’ għaxar minuti

Sessjonijiet

Sessjonijiet ta’ 30 minuta’ ppreparati għall-istudenti


English