Blog

Aktar milli tista’ tobsor!

pexels/francesco ungaro: in God like fish in water

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem.

1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu…

  Kompli aqra »

  Rigal uniku!

  pexels/lumn: open and receive!

  Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

  Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art

  1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

  Dak il-Ħadd fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom”…

  Kompli aqra »

  Bil-Qari u l-Kitba Nsib Spazju għal Qalbi

  L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, bil-kollaborazzjoni ta’ Spiritual Development in Schools, ser torganizza ħdax-il sessjonijiet ta’ programm ġdid ta’ qari animat, kitba u riflessjoni kreattiva jismu ‘Bil-Qari u l-Kitba Nsib Spazju għal Qalbi’ għal tfal minn 8 sa 10 snin.

  Dawn is-sessjonijiet ta’ qari animat bil-Malti u bl-Ingliż mill-ktieb ippubblikat ġdid bl-isem ‘Spazju għal Qalbi – Beloved Space’ tal-awtriċi Silvana Cardona, ser isiru fi spazji barra f’diversi lokalitajiet f’Malta u Għawdex…

  Kompli aqra »

  Id-dubju u lil hinn minnu!

  pexels/kebs visuals: owning doubt, opening to the beyond

  In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit

  God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.

  1. Let us open our hearts to receive God’s Word

  Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. When they saw him, they worshiped him; but some doubted…

  Kompli aqra »

  Minn fejn tibda?

  pexels/ingo joseph: What's your point of departure?

  Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
   

  Għajtu bil-ferħ lil Alla, bnedmin tad-dinja kollha.

  1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hija la tarah u lanqas tagħrfu. Iżda intom tagħrfuh, għaliex jgħammar magħkom, u huwa fikom…

  Kompli aqra »

  Tiskopri

  pexels/dmitriy ganin: intense moments of transformation

  Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

  Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna

  Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk, kont ngħidilkom: “Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu?”. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll…

  Kompli aqra »

  X’differenza!

  pexels/pixabay: waiting for life

  Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

  Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi: xejn ma jonqosna.

  1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla   

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ.

  Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra…

  Kompli aqra »

  L-istorja mhix ċirku!

  Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

  Mulej, int tgħallimni t-triq tal-ħajja.

  1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

  Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi sittin stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jagħrfuh…

  Kompli aqra »

  Ġrieħi li jfejqu!

  pexels/anna shvets: in the hands of the wounded healer

  Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

  Faħħru lill-Mulej, għaliex hu tajjeb,
  għax għal dejjem it-tjieba tiegħu.

  Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

  Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom”…

  Kompli aqra »

  Enormi!

  pexels/oziel gomez: always amazed at God's surprising ways

  Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

  Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;
  ħa nifirħu u nithennew fih. Hallelujah.

  1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

  Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu lill-Mulej mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!”…

  Kompli aqra »

  Carlo Acutis idur l-iskejjel

  “Qalli li kont se nkun iktar ferħan jekk insir naf lil Ġesù.” Hekk stqarr Rajesh, ħaddiem li kien jgħix fl-akwati ta’ Carlo Acutis, li maż-żmien nibtet ħbiberija bejniethom. Peress li Carlo kien kontinwament jitkellem dwar l-imħabba tiegħu għal Kristu, huwa wassal lil Rajesh biex isir kattoliku.

  Kienet din l-istess xewqa tagħna, l-Patrijiet Franġiskani, li propju permezz ta’ dan iż-żagħżugħ ngħinu aktar żgħażagħ jiskopru l-imħabba ta’ Alla…

  Kompli aqra »

  Vjaġġ ta’ ispirazzjoni!

  Il-kors inawgurali ‘Creating and Animating Prayer Spaces’ organizzat mill-PFI u SDS intemm f’Diċembru 2022, fejn rawwem konnessjonijiet profondi fil-persuna, mal-parteċipanti, mad-dinja, u ma’ Alla. Permezz tal-esperjenza ta’ prayer spaces, it-18-il parteċipant/a li temmew il-kors ta’ tliet ġimgħat, niżlu fil-profond tal-ġewwieni tagħhom, fehmu l-qawwa trasformattiva tat-talb, u nibtet konnessjoni li se tibqa’ f’qalbhom.

  Uħud mir-rispons mill-parteċipanti

  “Kors uniku għall-aħħar b’bilanċ eċċellenti bejn it-teorija u l-prattika…

  Kompli aqra »