Matul ix-xahar ta’ Mejju, ħafna skejjel jiċċelebraw l-inkurunazzjoni ta’ Ommna Marija bħala komunita’. F’din iċ-ċelebrazzjoni, meta jkun possibbli, l-istatwa tal-Verġni Mbierka tiġi nkurunata b’girlanda ta ‘fjuri li jonoraw lil Marija bħala “r-Reġina ta’ Mejju.” Huwa mument fejn l-istudenti jistgħu jitgħallmu dwar Marija u kif Marija tista’ tgħinhom isiru persuni aħjar. Hawnhekk tista ‘ssib xi ċelebrazzjonijiet u riżorsi relatati mal-inkoronazzjoni ta’ Marija.

Ħafna kulturi, iddedikaw ix-xaħar ta’ Mejju lil Marija. Mejju huwa meqjus bħala l-bidu ta ħajja ġdida fl-emisferu tat-Tramuntana. Fil-kultura Rumana, Mejju kien iddedikat lil Flora, l-alla tal- tal-fjuri u tal-ward. Ir-Rumani kienu jiċċelebraw il-logħob tal-fjuri fl-aħħar ta ‘April, u kienu jitolbu l-interċessjoni tal-alla Flora għall-fjuri kollha li jwarrdu. Mejju hu wkoll relatat mal-prattika medjevali tat-tkeċċija tax-xitwa.

Is-simbolu ta’ reġina kien attribwit lil Marija għax kienet segwaċi perfetta ta’ Kristu – li Hu s-Sultan assolut tal-ħolqien. Hi Omm Alla, li Hu s-Sultan messjaniku. Marija hi Omm Kristu.

Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru 33u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu.”

Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?

Marija hi l-qaddejja ta’ Nażarett li aċċettat il-pjan t’Alla; hi għamlet mixja ta’ fidi; hi semgħet il-Kelma t’Alla u żammitha f’qalbha; baqgħet f’għaqda sħiha ma’ binha, sa taħt is-salib; hi pperseverat fit-talb mal-knisja. Għalhekk hi rebħet il-”kuruna tal-ġustizzja″ (II Tim 4:8),  “il-kuruna tal-ħajja” (Gk 1:12; Rev 2:10), u “kuruna tal-glorja’’ (I Pt 5:4) li inti wegħidt lil dawk li jimxu wara Kristu.

Powerpoint presentation ta’ 10 minuti biex tintuża waqt assembly.

Preżentazzjoni ta’ 10 minuti dwar Marija. Nirringrazzjaw lil Dun Osmar Baldacchino u lill-edukaturi tal-Kulleġġ Santa Tereża Skola Sekondarja, l-Imrieħel.

O Ġesu’ tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern; ħu l-ġenna ’l erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena Tiegħek. Ammen.

Jinqara l-misteru. Tingħad il-posta tar-Rużarju.

O Marija, nixtiequ ninkurunawk biex nirringrazzjawk tas-sehem li kellek fil-miġja ta’ Ġesu Kristu u għalhekk fis-salvazzjoni tad-dinja.

Aħna nafdaw il-futur tagħna, tad-dinja u ta’ pajjiżna fl-idejn tiegħek qawwija, ġentili u ta’ omm.

Ħu dawn il-fjuri għall-kuruna tiegħek. Nixtiequ li jirrappreżentaw ix-xewqat tagħna li inti tkun il-ferħ tagħna u taż-żmien li ġej. Kun ir-reġina tagħna.

Agħtina l-paċi u l-ferħ f’qalbna; agħtina l-paċi u l-ferħ fil-familji tagħna; agħti l-ferħ u l-paċi lill-iskola.

Għin lil pajjiżna biex dejjem nimxu bil-ġustizzja u biex ngħinu ’l xulxin ħalli jkun jistħoqqilna nilbsu l-kuruna li Alla ħejja għalina fl-aħħar tal-vjaġġ tagħna fid-dinja.

U meta jasal il-jum li fih Alla jsejħilna biex inħallu din id-dinja għas-Saltna Tiegħu eterna, Marija, nitolbuk tibqa’ hawn magħna biex issaħħaħna fil-fidi u biex tgħinna nsibu postna fil-qalb t’Alla.

The Crowning

Bring the flowers of the rarest,
Bring blossoms the fairest,
From garden and woodland
and hillside and vale.

Our full hearts are swelling,
Our glad voices telling
The praise of the loveliest, flower of the vale.

Rit/ O Mary we crown thee with blossoms  today
Queen of the angels and Queen of the  May. (2)

Their Lady they name thee
Their Mistress proclaim thee
Ah! Grant that thy children on earth be as  true
As long as the bowers are radiant with  flowers
As long as the azure shall keep its bright hue. O Mary…

Our voices ascending in harmony blending,
Oh! Thus may our hearts turn,
Dear Mother, to thee;
And thus shall we prove thee,
How truly we love thee
How dark without Mary, 
life’s journey would be. O Mary…


Lady so Fair

Lady so fair, listen to me,
Lovelier you are
By far than I can say.

Listen to me (2)

Mother of truth, guide our youth,
Keep them true and close to you,
And they’ll win through.

Listen to me (2)

Mother of light, shine in our night,
Show us the road, share our load,
And we’ll find peace.

Listen to me (2)

Mother of pain, be once again,
She who cars, the burden shares,
And heals all ills,

Listen to me (2)

Mother of love, stoop from above,
Soften our hearts, take our part,
And we’ll spread love,

Listen to me (2)

Mother of God, give us the grace,
Then we’ll see, Like thee Christ’s own face,

Listen to me (2)

Fil-ħlewwa ta’ Mejju

Fil-ħlewwa ta’ Mejju,
Omm tagħna Marija
O kemm idoqq ħlejju dak ismek sabiħ
Kemm toħroġ qawwija
Dil-kelma minn qalbna
Bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ.

Rit:
Int l-għaxqa tas-sema
Ix-xemx tal-ħolqien
Int l-omm ta’ min ħalqek
Bik mimli kull żmien.

Jekk tiftaħ fil-ġonna il-warda Maltija
Tfakkarna o Madonna fil-lewn ta’ ħaddejk
Jekk tidħak id-dija tal-kwiekeb irżina
Tfakkarna o ħanina fid-dawl ta’ għajnejk Rit:

Minn dejjem bint Alla, nadifa mill-ħtija
Infrixt bħal qawsalla fuq ras il-bnedmin
Int ftaħt o Marija l-għejun ta’ kull ħniena
Fuq l-aħwa ħosbiena, fuq l-aħwa ħatjin. Rit:

Għalhekk ja sultana tal-ħlewwa Marija
Int biss tama tagħna, int qawwa tar-ruħ
Bil-grazzja mimlija kull waqt insellmulek
Bil-ħrara ngħajtulek fis-siegħa tad-dmugħ Rit:


Fis-Santwarju tal-Madonna

Hawn quddiemek, Madonna mixħut
Għax inħossni hekk mifni u batut
Jiena ġrejt u staqsejt fejn insib ftit mistrieħ
U bagħtuni f’riġlejk minnufih.

U qaluli, Madonna li ssebbaħ il-ġonna
U għaliex inti Ommna taħt ħarstek  iżżommna
U aħna minn qalbna, Madonna nfaħħruk.
U qaluli, Madonna li ssebbaħ il-ġonna
U għaliex inti Ommna taħt ħarstek  iżżommna
U aħna, Madonna, bħal ommna  nżommuk.

Barra l-ġemgħa titniehed mar-riħ,
Fejn tiġġerra fid-dlam u fil-ksieħ,
Għalhekk ġejt, għax staqsejt fejn insib ftit  tal-kenn,
U qaluli li inti taf tħenn.

U qaluli, Madonna …


Ave Maria ta’ Fatima

1. Ħdejn Fatima dehret I-Omm tagħna Marija,
Liċ-ċkejkna tliet rgħajja, tfal safja w għaqlija.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2

2. “Sinjura żagħżugħa imdawra bid-dija,
Bil-ġmiel u bil-ħlewwa tas-sema mogħnija.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2

3. Ilbiesha bajdani, jgħattilha riġlejha,
Kuruna sabiħa, imdendla f’idejha.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2

4. “Min fejn inti ġejja?”, staqsietek Luċiia:
“Is-Sema pajjiżi”, weġibt, o Marija.
Rit/ Ave, Ave, Ave Marija x2


Tislima lil Ommna Marija

Lilek insellmu Marija
Bħalma l-anġlu sellimlek mill-qalb.
Inti bil-grazzja mimlija
Omm Alla u tagħna l-bnedmin.

Tħares mill-għoli tas-sema
Sabiex tieħu ħsieb lilna ċ-ċkejknin.
Ġewwa dirgħajk trid iżżommna
Bħalma żammejt lill-Bambin.


Tislima lil Ommnna Marija
Minn qalbna nagħtuk iċ-ċkejknin
Lilek nagħtu l-qalb safja
Sabiex inti toffrieha lill-Bambin (x2)

Madwarek il-kwiekeb tas-sema
Wiċċek xemx jagħti dawl lill-bniedem
Juri t-triq lill-mitlufa
Twassalhom fi ħdan il-Bambin.

Ġmielek jgħaxxaq is-sema
Isellmulek is-sema u l-art
L-anġli madwarek ferħana
Magħhom ngħannulek bil-qalb. R/.